Kodeks Etyki

KODEKS  ETYKI  MEDIATORA

Kodeks Etyki Mediatora, to zbiór  zasad mających służyć mediatorowi w rozstrzyganiu problemów etycznych jego zawodu.

Kodeks Etyki Mediatora jest wyrazem przekonania, że działania mediatora wobec stron sporu, mają szczególny wymiar etyczny wynikający z jego roli zawodowej oraz wpływu, jaki może on swoimi działaniami wywierać na życie innych ludzi.

Wartości, którymi kieruje się mediator podczas mediacji to: dobro stron, ich godność, podmiotowość i prawo do autonomicznych decyzji.

Mediacja jest postępowaniem dobrowolnym dla jej uczestników, w całym swoim przebiegu. 

I. Mediator, jako osoba, która wspiera proces porozumiewania się między stronami zobowiązany jest zachować:

- bezstronność,
- poufność,
- neutralność.

II. Celem działań mediatora jest usprawnianie rozumienia się ludzi będących w konflikcie oraz  wspieranie ich w dążeniu do poszukiwania najbardziej satysfakcjonujących rozwiązań.

III. Mediator informuje strony o procesie mediacji, swojej roli,  obowiązujących w mediacji zasadach i procedurach oraz o prawach przysługujących stronom.

IV. Mediator odbiera od stron zgodę na mediację i osobę mediatora.

V. Mediator, dbając o najwyższą jakość swojej pracy, dokłada  wszelkich starań, by ustawicznie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie negocjacji i mediacji. Poddaje systematycznie oglądowi- superwizji swoją pracę, po to, aby zachować obiektywny osąd swoich działań.

VI. Mediator jest moderatorem spotkań, odpowiada za panującą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa stron.

VII. Mediator odnosi się z szacunkiem do stron oraz wyraża respekt dla ich spraw i wartości.

VIII. Mediator informuje strony, co do swojego wynagrodzenia i wszystkich kosztów związanych z postępowaniem mediacyjnym.

IX. Mediator jest lojalny wobec Stowarzyszenia i jego członków.

X. Mediator promuje swoje usługi w sposób godny, profesjonalny i uczciwy.

Powyższy Kodeks Etyki Mediatora opracowano i przyjęto na posiedzeniu Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów,  dnia 28 sierpnia 2011r.