Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób zajmujących się działaniami z zakresu pokojowego rozwiązywania konfliktów (ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, facylitacji, moderacji i komunikacji społecznej) oraz innych osób zainteresowanych wspieraniem tych działań.

§ 2. 1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

4. Biuro Zarządu Stowarzyszenia może być w innym mieście na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4. 1. Stowarzyszenie może powoływać: oddziały regionalne, sekcje, koła i jednostki organizacyjne do prowadzenia wyodrębnionej działalności, w tym działalności gospodarczej – zwane dalej jednostkami stowarzyszenia (np. ośrodki mediacyjne).

2. Uchwała o powołaniu Oddziału Regionalnego powinna uwzględniać podział administracyjny kraju i powinna określać:

a) siedzibę oddziału reprezentującego określony region,

b) nazwę i zasięg działania oddziału - tj. "region ..."

3. Uchwała o powołaniu koła powinna określać: nazwę (fakultatywnie) oraz siedzibę koła.

4. Oddziały regionalne, koła i jednostki Stowarzyszenia, mogą - na podstawie decyzji i wyrażonej zgody Zarządu Głównego oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - korzystać z odrębnej osobowości prawnej.

5. Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania oddziałów regionalnych, kół i jednostek organizacyjnych posiadających odrębną osobowość prawną.

§ 5. 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o takich samych lub podobnych celach.

2. Oddziały regionalne Stowarzyszenia posiadające odrębną osobowość prawną mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji społecznych o zbieżnych ze Stowarzyszeniem celach działania.

§ 6. 1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci i innych symboli zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Za zasługi w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może nadawać odznaki honorowe, medale i nagrody.

3. Stowarzyszenie może wydawać certyfikaty potwierdzające kwalifikacje mediatora - osobom, które wypełniają wymagania określone stosownymi przepisami państwowymi dotyczącymi mediacji - w tym rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości, jak również wewnętrznymi standardami określonymi przez Stowarzyszenie - a gwarantującymi najwyższą jakość wypełniania zadań mediatora.II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 7. Celem Stowarzyszenia jest promowanie i wspieranie rozwoju struktur i działań służących pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, facylitacji, moderacji, dialogu i komunikacji społecznej, umacniania praw człowieka.

§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) podnoszenie świadomości społecznej (edukowanie i informowanie) w zakresie zarządzania konfliktami, polubownego rozwiązywania sporów, dialogu i komunikacji społecznej,

b) kształcenie kadry profesjonalnej; w szczególności organizowanie i wspieranie: szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, akcji informacyjnych, kampanii społecznych, itp.,

c) tworzenie, prowadzenie lub wspieranie ośrodków, poradni, placówek kulturalnych, oświatowych, metodycznych i innych,

d) uzyskiwanie środków na realizację celów Stowarzyszenia m.in. poprzez występowanie o zlecanie zadań, dotacje, prowadzenie działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej,

e) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej, w tym prowadzenie portali internetowych,

f) oferowanie usług mediacyjnych oraz innych usług służących rozwojowi komunikacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego,

g) współpracę krajową i międzynarodową, a w szczególności między partnerami krajów Unii Europejskiej i krajów aspirujących,

h) inne działania określone w programie działania Stowarzyszenia, zgodne z jego celami.

§ 9. Stowarzyszenie może udzielać pomocy doraźnej osobom oraz organizacjom zajmującym się wspieraniem i prowadzeniem działań będących w obszarze celów Stowarzyszenia.

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 10. 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba:

a) korzystająca z pełni praw cywilnych i publicznych,

b) legitymująca się dyplomem ukończenia co najmniej podstawowego (24-godzinnego) szkolenia z zakresu mediacji prowadzonego przez instytucję cieszącą się zaufaniem społecznym,

c) posiadająca pisemne rekomendacje co najmniej dwóch członków zwyczajnych stowarzyszenia,

d) posiadająca umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

2. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec, przy czym członkiem zwyczajnym może być jedynie osoba na stałe lub okresowo przebywająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11. 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) zwyczajnych, b) wspierających, c) honorowych.

a) członkiem zwyczajnym może osoba fizyczna powyżej 18 roku życia zajmująca się działaniami lub zainteresowana wspieraniem działań służących realizacji celów Stowarzyszenia,

b) członkiem wspierającym może być osoba fizyczna powyżej 16 roku życia lub osoba prawna, która popiera materialnie, rzeczowo lub w formie wolontariatu realizację celów Stowarzyszenia,

c) członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmuje i wyklucza Zarząd Główny, lub Zarząd Regionalny Stowarzyszenia - o ile Zarząd Główny udzieli takiego pełnomocnictwa.

3. Osoby prawne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia korzystają z praw i wykonują obowiązki członkowskie przez swoich przedstawicieli.

4. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.

§ 12. 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

a) do korzystania z majątku i dorobku Stowarzyszenia,

b) korzystania z symboli i noszenia odznak przynależności do Stowarzyszenia.

c) swobodnego wypowiadania się w sprawach funkcjonowania Stowarzyszenia i kształtowania jego programu,

d) aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym.

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) przestrzegania kodeksu etycznego stowarzyszenia oraz reguł polubownego rozwiązywania sporów,

c) w przypadku członków zwyczajnych - regularnego opłacania składek członkowskich,

§ 14. 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

a) utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych,

b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu Głównego,

c) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

2. Zarząd Główny Stowarzyszenia może również wykluczyć członka Stowarzyszenia w związku z zaleganiem z płaceniem składek przez okres ponad 2 lata. W takim przypadku osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej - w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu.

 

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 15. 1. Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:

1) Krajowy Zjazd,

2) Zarząd Główny i Prezes,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

2. Władzami regionalnymi Stowarzyszenia są:

1) Zjazd Regionalny,

2) Zarząd Regionalny i Prezes Oddziału,

3. Władzą Koła Stowarzyszenia są: Zarząd i Przewodniczący Koła podlegający Zarządowi Regionalnemu.

4. Władzą Sekcji Stowarzyszenia są: Zarząd i Przewodniczący Sekcji podlegający Zarządowi Głównemu.

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Zarząd Główny i Prezes, z zastrzeżeniem uprawnień Krajowego Zjazdu.

6. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz przez władze regionalne oraz władze kół i sekcji, następuje w granicach ich jurysdykcji i działalności terytorialnej. Sposoby tej reprezentacji nie mogą stać w sprzeczności ze stanowiskami, decyzjami, uchwałami i opiniami władz krajowych.

7. Zarząd Główny może w drodze uchwały uregulować granice reprezentacji na zewnątrz przez władze regionalne oraz władze kół i sekcji, szczególnie w sytuacji ochrony dóbr, przeciwdziałania konfliktom i spójności działania stowarzyszenia.

§ 16. 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia może tworzyć Oddziały (regionalne) oraz Sekcje, określając jednocześnie ich zasięg oraz zakres działania. Decyzje w tej sprawie powinny być zatwierdzone na najbliższym Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia.

2. Wnioski w sprawie zawieszenia lub likwidacji Oddziału lub Sekcji rozpatruje Krajowy Zjazd.

3. Warunkiem funkcjonowania Oddziału lub Sekcji jest członkostwo co najmniej 10 członków zwyczajnych.

§ 17. 1. Koła Stowarzyszenia są powoływane i rozwiązywane przez Zarządy Regionalne działające w granicach ich uprawnień.

2. Do utworzenia koła wymagana jest liczba co najmniej 3 członków zwyczajnych.

3. Nad prawidłowością działania koła pieczę sprawuje Komisja Rewizyjna.

 

V. KADENCYJNOŚĆ. QUORUM.

REGUŁY UCHWAŁODAWCZE I WYBORCZE

§ 18. 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

2. Uchwały wszystkich władz, z zastrzeżeniem § 19 pkt 2 i § 49 pkt 1, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Zmiany w statucie uchwala Krajowy Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 19. 1. Wykluczone jest łączenie funkcji w organach zarządzających i nadzorczych. Wszystkie wybory władz stowarzyszenia dokonywane są drogą głosowania tajnego w obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych, większością 1/2 głosów.

2. W przypadku braku quorum podczas Zjazdów, głosowania oraz decyzje podejmowane są w drugim terminie odbywającym się nie wcześniej niż 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu. W takim przypadku wymagana jest zwykła większość głosów spośród obecnych uprawnionych członków Stowarzyszenia.

3. W przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub utraty zdolności do czynności prawnych członka lub członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu Regionalnego w okresie kadencji, nowymi członkami zostają osoby, które w wyborach na ostatnim Zjeździe uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

4. Z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub utraty zdolności do czynności prawnych ze składu Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu Regionalnego kolejnej osoby, co powodowałoby konieczność zmiany w trakcie kadencji powyżej 1/2 stanu tych ciał statutowych, lub braku możliwości dokonania wyboru nowych członków z powodu braku kandydatów bądź braku jego/ich zgody, zwoływany jest odpowiednio: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd lub Zjazd Regionalny, który dokonuje wyboru organu w którym nastąpiły zmiany.

 

VI. WŁADZE KRAJOWE.

 

A. KRAJOWY ZJAZD.

§ 20. 1. Krajowy Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do zadań Krajowego Zjazdu należą:

b) ustalanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia,

c) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,

d) udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

e) wybór prezesa Zarządu Głównego oraz 4-10 członków Zarządu Głównego,

f) wybór 3-7 członków Komisji Rewizyjnej,

g) wybór 3-5 członków Sądu Koleżeńskiego,

h) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,

i) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian, oraz kodeksu etycznego Stowarzyszenia,

j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczania jego majątku,

k) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego, w tym również rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Zarządem Głównym a Zarządami jednostek stowarzyszenia,

l) podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia lub likwidacji Oddziału Stowarzyszenia.

3. Krajowy Zjazd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem, działając przy tym w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 21. 1. W Krajowym Zjeździe biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

2. W przypadku gdy liczba członków stowarzyszenia przekroczy 150 osób, w Krajowym Zjeździe uczestniczą: delegaci wybierani na Zjazdach Regionalnych, a także z głosem doradczym członkowie władz krajowych, Przewodniczący Zarządów Regionalnych, Kół i Sekcji Stowarzyszenia - o ile nie są delegatami. W takim przypadku ordynację wyborczą uchwala Zarząd Główny zachowując zasadę, że liczba delegatów wybieranych przez poszczególne oddziały powinna być proporcjonalna do liczby zrzeszonych członków zwyczajnych na terenie działania poszczególnych oddziałów. Mandat delegata trwa przez całą kadencję nowo wybranych władz.

3. W przypadku gdyby w stowarzyszeniu nie działał żaden oddział regionalny, uprawnionymi do udziału w zjeździe z głosem decydującym są wszyscy członkowie stowarzyszenia.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Główny zawiadamia delegatów oraz członków władz Stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem Krajowego Zjazdu.

§ 22. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje Zarząd Główny:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/2 liczby Zarządów Regionalnych.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien być zwołany przez Zarząd Główny w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

 

B. ZARZĄD GŁÓWNY I PREZES.

§ 23. 1. Zarząd Główny i Prezes są najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Zjazdami. Prezes stoi na czele Zarządu Głównego i kieruje jego pracami.

2. Do zadań Zarządu Głównego należą:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz wypełnianie uprawnień określonych § 15 pkt 7.

b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z jego statutem i uchwałami Krajowego Zjazdu,

c) opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych aktów - nie zastrzeżonych dla Krajowego Zjazdu - regulujących działalność Stowarzyszenia,

d) uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,

e) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, w tym przyjmowania darowizn i zapisów oraz nabywania, obciążania i zbywania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

f) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych, o których mowa w § 5, jak również delegowania przedstawicieli Stowarzyszenia w tych organizacjach i kandydatów do ich władz,

g) tworzenie Oddziałów regionalnych oraz podejmowanie decyzji i wyrażanie zgody na odrębną działalność gospodarczą Kół i jednostek stowarzyszenia o których mowa w § 4 pkt 4,

h) rozpatrywanie odwołań od decyzji, orzeczeń i opinii Zarządów Regionalnych,

i) uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Krajowego Zjazdu uchwał Zarządów Regionalnych,

j) ustalanie wysokości składek członkowskich,

k) przygotowywanie dokumentów na Krajowy Zjazd,

l) podejmowanie decyzji w sprawie pomocy doraźnej o której mowa w § 9 niniejszego statutu,

ł) powoływanie i odwoływanie Zarządów i dyrektorów jednostek stowarzyszenia o których mowa w § 44; pełnienie wobec nich funkcji nadzorczych.

3. Dla realizacji swoich zadań Zarząd Główny może utworzyć biuro oraz dyrektora biura, jak również może powoływać zespoły robocze oraz zespoły ekspertów składające się również z osób spoza jego składu.

§ 24. 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej 4 razy w roku i zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa, z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 25. 1. Zarząd Główny składa się z 5-11 członków, w tym Prezesa który kieruje jego pracami.

2. Zarząd Główny wybiera i odwołuje ze swojego składu Sekretarza Zarządu i Skarbnika.

3. Zarząd Główny na wniosek Prezesa może powołać lub odwołać ze swojego składu Wiceprezesa.

4. Kwestie zmian w składzie Zarządu Głównego w trakcie trwania kadencji reguluje § 19 pkt 3 i 4 niniejszego statutu.

§ 26. 1. Zarząd Główny prowadzi listę certyfikowanych mediatorów.

2. Zasady potwierdzania kwalifikacji mediatorów zgodnych z wymogami § 6 pkt 3 niniejszego statutu określa Krajowy Zjazd.

§ 27. 1. Do zadań Prezesa należą w szczególności:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, spójnie z działalnością Zarządu Głównego oraz w granicach uprawnień określonych w § 23.

b) kierowanie pracami Stowarzyszenia i Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny,

c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego i Krajowego Zjazdu.

3. Prezes jest kierownikiem zakładu pracy wobec osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu, z wyłączeniem osób zatrudnianych przez oddziały i koła posiadające osobowość prawną.

4. O ile Zarząd Główny nie postanowi inaczej Prezes zobowiązany jest do przygotowywania do akceptacji Zarządu projektów planów i budżetu Stowarzyszenia oraz sprawozdań z ich wykonania.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA.

§ 28. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia (w tym również oddziałów i kół posiadających osobowość prawną) ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz kontrola działalności organów Stowarzyszenia pod względem zgodności ze statutem i programem działania,

b) występowanie do Zarządu Głównego i Zarządów Regionalnych z wnioskami oraz opiniami wynikającymi z ustaleń kontroli, lub dotyczącymi projektu planów i budżetu,

c) występowanie na Krajowym Zjeździe oraz Zjazdach Regionalnych z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego oraz Zarządu Regionalnego.

3. Dla realizacji swoich zadań Komisja Rewizyjna może powoływać zespoły robocze składające się również z osób spoza jej składu.

4. Szczegółowy sposób działalności Komisji Rewizyjnej określa uchwalany przez nią regulamin.

5. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz Zarządów Regionalnych.

§ 29. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków - wybranych na Krajowym Zjeździe.

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Kwestie zmian w składzie Zarządu Głównego w trakcie trwania kadencji reguluje §19. pkt 3 i 4 niniejszego statutu.

 

D. SĄD KOLEŻEŃSKI.

§ 30. 1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków Stowarzyszenia dotyczące:

a) nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

b) działania na szkodę Stowarzyszenia,

c) naruszania kodeksu etycznego Stowarzyszenia,

d) konfliktów między członkami związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.

2. Szczegółowy sposób działalności Sądu Koleżeńskiego określa uchwalany przez niego regulamin, zapewniający stronom postępowania należne im uprawnienia zagwarantowane w państwie demokratycznym.

§ 31. 1. Sąd Koleżeński po odbyciu stosownego postępowania, może w stosunku do osoby lub osób których to dotyczy:

a) udzielić upomnienia lub nagany,

b) zawiesić w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 1 roku,

c) wykluczyć ze Stowarzyszenia.

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia do Krajowego Zjazdu. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Zarządu Głównego, który przed rozpatrzeniem dołącza na piśmie swoje stanowisko w sprawie.

3. W szczególnie istotnych dla Stowarzyszenia sprawach wymagających pilnego działania może być zwołany Nadzwyczajny Krajowy Zjazd.

§ 32. 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków.

2. Sąd Koleżeński wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Kwestie zmian w składzie Sądu Koleżeńskiego w trakcie trwania kadencji reguluje § 19. pkt 3 i 4 niniejszego statutu.

 

VII. WŁADZE REGIONALNE (władze oddziałów).

 

A. ZJAZD REGIONALNY.

§ 33. 1. Zjazd Regionalny jest najwyższą władzą regionalną.

2. Do zadań Zjazdu Regionalnego należą:

a) ustalanie kierunków działalności oddziału,

b) rozpatrywanie sprawozdań i ocena działalności Zarządu Regionalnego,

c) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Regionalnemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d) wybór Zarządu Regionalnego, w tym Prezesa,

e) formułowanie wniosków, postulatów i opinii do Zarządu Głównego Stowarzyszenia jak również innych instytucji,

f) rozpatrywanie odwołań od decyzji, orzeczeń i opinii Zarządów Kół Stowarzyszenia,

a) uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Krajowego Zjazdu - uchwał Zarządów Kół,

g) wybór delegatów na Krajowy Zjazd o ile liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 150 osób.

§ 34. 1. W Zjeździe Regionalnym biorą udział z głosem decydującym członkowie stowarzyszenia z obszaru działania oddziału, w tym członkowie władz kół.

2. W Zjeździe Regionalnym uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele władz krajowych.

3. Zarząd Regionalny zawiadamia delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Regionalnego co najmniej na 30 dni przed jego terminem.

§ 35. 1. Nadzwyczajny Zjazd Regionalny zwołuje Zarząd Regionalny:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Zarządu Głównego,

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

d) na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby zarządów kół działających na terenie danego oddziału.

2. Nadzwyczajny Zjazd Regionalny obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

3. Nadzwyczajny Zjazd Regionalny powinien być zwołany przez Zarząd Regionalny w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku

4. Zarząd Regionalny zawiadamia delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Regionalnego co najmniej na 30 dni przed jego terminem.

 

B. ZARZĄD REGIONALNY I PREZES ODDZIAŁU.

§ 36. 1. Zarząd Regionalny i Prezes Oddziału są najwyższą władzą regionalną Stowarzyszenia w okresie między Zjazdami Regionalnymi. Prezes Oddziału stoi na czele Zarządu Regionalnego i kieruje jego pracami.

2. Do zadań Zarządu Regionalnego należą:

a) reprezentowanie oddziału na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 15 pkt 6 i 7 niniejszego statutu.

b) kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,

c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach budżetu oddziału,

d) opracowywanie projektów planu działalności, budżetu oraz przedstawianie ich Zarządowi Głównemu,

e) uchwalanie budżetu oddziału oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

f) opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych regulaminów oddziału,

g) opiniowanie wniosków kół Stowarzyszenia w sprawie wyrażenie zgody na ich odrębną osobowość prawną,

h) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie kół podległych Zarządowi Regionalnemu oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności; w razie zawieszenia Zarządu Koła Zarząd Regionalny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez zebranie członków koła,

i) uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Krajowego Zjazdu - uchwał Zarządów Kół,

j) przygotowywanie sprawozdań na Zjazd Regionalny.

§ 37. 1. Posiedzenia Zarządu Regionalnego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku i zwoływane są przez prezesa lub wyznaczonego członka zarządu oddziału.

2. Przedstawiciele władz krajowych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Regionalnego z głosem doradczym.

3. W przypadkach gdy Zarząd Regionalny w sposób rażący i celowy narusza statut Stowarzyszenia lub powszechnie obowiązujące prawo, lub naraża Stowarzyszenie na znaczne straty materialne Zarząd Główny - po wcześniejszym wezwaniu do zaniechania tych działań - może go zawiesić lub odwołać. W takim przypadku Zarząd korzysta z opinii i orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej. W przypadku odmiennej od Zarządu opinii obydwóch tych ciał, Zarząd kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Krajowy Zjazd lub Nadzwyczajny Krajowy Zjazd.

4. W razie zawieszenia lub odwołania Zarządu Regionalnego, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez Zjazd Regionalny lub ustania przyczyn zawieszenia.

§ 38. 1. Zarząd Regionalny składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa Oddziału który kieruje go pracami.

2. Zarząd Regionalny oraz Prezes Oddziału są wybierani przez Zjazd Regionalny.

3. Kwestie zmian w składzie Zarządu Regionalnego w trakcie trwania kadencji reguluje § 19. pkt 3 i 4 niniejszego statutu.

§ 39. 1. Prezes Oddziału reprezentuje Stowarzyszenie na swoim terenie działania, spójnie z działalnością Zarządu Regionalnego oraz w granicach uprawnień określonych w § 36 pkt 2,

z zastrzeżeniem § 15 pkt 6 i 7 niniejszego statutu.

2. Do zadań Prezesa należą w szczególności:

a) kierowanie pracami Stowarzyszenia i Zarządu Regionalnego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Regionalny,

b) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami władz krajowych i regionalnych.

3. O ile Oddział Stowarzyszenia posiada osobowość prawną Prezes Oddziału jest kierownikiem zakładu pracy wobec zatrudnionych osób.

4. O ile Zarząd Regionalny nie postanowi inaczej Prezes zobowiązany jest do przygotowywania do akceptacji Zarządu projektów planów i budżetu Oddziału oraz sprawozdań z ich wykonania.

 

VIII. KOŁA I SEKCJE STOWARZYSZENIA.

§ 40. 1. Koło Stowarzyszenia jest lokalną wspólnotą członków Stowarzyszenia, którzy podejmują wspólną pracę na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Koło jest powoływane przez Zarząd Regionalny na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia działających na danym terenie.

3. Koło Stowarzyszenia po roku swojej działalności, na podstawie wniosku Zarządu Regionalnego, uchwały Zarządu Głównego oraz wpisu do krajowego rejestru sądowego może korzystać z osobowości prawnej. Szczegółowe uregulowania formalno-prawne działalności koła w takim przypadku uchwala Zarząd Główny.

4. Koła podlegają nadzorowi Zarządu Regionalnego właściwego terytorialnie dla danego koła.

§ 41. 1. Sekcja Stowarzyszenia jest ponadregionalną branżową wspólnotą członków Stowarzyszenia, którzy podejmują wspólną pracę na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Sekcja jest powoływana przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

3. Sekcje podlegają nadzorowi Zarządu Głównego i korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia (nie posiadają odrębnej osobowości prawnej).

§ 42. 1. Pracami Koła/Sekcji kieruje na wniosek uprawnionych członków, a zatwierdzony przez władze zwierzchnie: Zarząd Koła/Sekcji składający się z 3-5 osób, w tym Przewodniczącego kierującego pracami Koła/Sekcji.

2. Do zadań Zarządu Koła/Sekcji należą:

a) reprezentowanie Koła/Sekcji na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 15 pkt 6 i 7 niniejszego statutu,

b) kierowanie działalnością Koła/Sekcji zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz zwierzchnich, decydowanie w sprawie kierunków działalności Koła/Sekcji,

c) integrowanie i wspieranie w obszarze swojego działania specjalistów i wolontariuszy zainteresowanych realizacją lub wspomaganiem realizacji celów stowarzyszenia,

d) formułowanie wniosków, postulatów i opinii do władz krajowych i regionalnych Stowarzyszenia, jak również innych instytucji,

e) przygotowywanie sprawozdań dla władz zwierzchnich i Komisji Rewizyjnej.

3. W przypadku posiadania przez Koło osobowości prawnej obowiązkami Zarządu koła są dodatkowo:

a) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach budżetu Koła,

b) uchwalanie projektów planu działalności i budżetu koła oraz przedstawianie ich Zarządowi Regionalnemu.

§ 43. 1. Posiedzenia Zarządu Koła/Sekcji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego.

2. Przedstawiciele władz krajowych i regionalnych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Koła/Sekcji z głosem doradczym.

 

IX. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DO PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ DZIAŁALNOŚCI, W TYM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

§ 44. 1. Jednostki organizacyjne do prowadzenia wyodrębnionej działalności, w tym działalności gospodarczej podlegają bezpośrednio Zarządowi Głównemu, który je powołuje i rozwiązuje, podejmuje decyzje w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez nie działalności gospodarczej, jak również pełni wobec nich funkcję nadzorczą.

2. Zarząd Główny Stowarzyszenia powołuje i odwołuje w dowolnym czasie 3-5 osobowy Zarząd jednostki oraz będącego w jego składzie Dyrektora. Członkowie Zarządów jednostek nie muszą być członkami Stowarzyszenia.

3. Zarząd Główny może drogą uchwały określić strukturę organizacyjną jednostki, precyzując reguły wypełniania funkcji zarządzających i nadzorczych jednostek - zgodnie z niniejszym statutem i prawem o stowarzyszeniach, a w przypadku jednostki prowadzącej działalność gospodarczą również z odpowiednimi przepisanymi dotyczącymi działalności gospodarczej.

4. Ewentualne spory wynikające pomiędzy Zarządem Regionalnym a Zarządem jednostki rozstrzyga najbliższy Krajowy Zjazd Stowarzyszenia. Podejmuje on również decyzje wobec ewentualnych skutków decyzji Zarządu Głównego Stowarzyszenia dla jednostki.

 

X. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.

§ 45. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, udziały w spółkach, papiery wartościowe, prawa, spadki oraz fundusze, aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.

§ 46. 1. Na majątek Stowarzyszenia składa się majątek zgromadzony do dnia uzyskania przez oddziały osobowości prawnej oraz nabyty na rzecz Stowarzyszenia po tej dacie.

2. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Zarządu Głównego.

3. Majątek nieruchomy może być nabywany przez Zarząd Główny, Oddziały oraz Koła posiadające osobowość prawną,

4. Majątek zgromadzony i zakupiony ze środków własnych przez Oddziały lub Koła po uzyskaniu przez nie osobowości prawnej, stanowi ich majątek, a o jego zbyciu decydują zarządy tych jednostek. Jednostce nadrzędnej odpowiednio przysługuje prawo pierwokupu (odpowiednio Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Regionalnemu).

5. W przypadku rozwiązania Oddziału lub Koła, o przeznaczeniu jego majątku decyduje jednostka nadrzędna.

§ 47. 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) składki członkowskie,

b) dochody z imprez - w tym: szkoleń, konferencji, seminariów, wydawnictw, praw autorskich itp.

c) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, dochody ze sprzedaży udziałów w spółkach, dywidendy z akcji, papiery wartościowe,

d) dotacje państwowe i inne przekazywane w związku z zadaniami zleconymi,

e) dochody z działalności gospodarczej,

f) zapisy, spadki i darowizny.

2. Dochodami Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny, a dochodami oddziałów lub kół posiadających osobowość prawną ich zarządy.

§ 48. 1. Zarząd Główny może przekazać swój majątek w zarząd oddziałom regionalnym, kołom i jednostkom stowarzyszenia. W przypadku likwidacji oddziału regionalnego, koła lub jednostki, majątek wcześniej jej przekazany przejmuje Zarząd Główny.

§ 49. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania i rozporządzenia finansowe lub majątkowe Stowarzyszenia, wymagają współdziałania dwóch upoważnionych członków Zarządu Głównego lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Główny - w tym odpowiednio: członków Zarządów Oddziałów i Kół posiadających osobowość prawną, przedstawicieli jednostek stowarzyszenia.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 50. 1.Uchwałę w sprawie zawieszenia lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Krajowy Zjazd większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Krajowy Zjazd wyznaczy komisję do przeprowadzenia likwidacji i określi cel, na który powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.