Misja KSM

Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów w Poznaniu jest organizacją non-profit zajmującą się działaniami z zakresu pokojowego rozwiązywania konfliktów i sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, facylitacji, moderacji i komunikacji społecznej.


Misją Stowarzyszenia jest tworzenie kultury opartej dialogu i współpracy poprzez promowanie i wspieranie pokojowych i konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów. Metody te ułatwiają rozwiązywania sprzecznych interesów stron konfliktów na drodze negocjacji i mediacji, a nie siły.

Nasza misja dobrze wpisuje się w strategię władz Unii Europejskiej, która zmierza do reformy europejskiego systemu wymiaru sprawiedliwości oraz budowania nowej kultury prawnej. Ważnym założeniem tych reform jest odchodzenie od władczych i konfrontacyjnych metod rozstrzygania sporów oraz odciążenie sądów powszechnych od konieczności prowadzenia skomplikowanych, przewlekłych i kosztownych procesów.

Postępująca globalizacja stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych w zestawieniu z nieefektywnymi tradycyjnymi sposobami rozwiązywania konfliktów, czyni z negocjacji i mediacji nowoczesną i skuteczną alternatywę rozwiązywania konfliktów i budowania trwałych porozumień.

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów humanizują wymiar sprawiedliwości oraz odgrywają istotną rolę w upodmiotowieniu społeczeństwa, które staje się dla sądów powszechnych, ważnym partnerem w rozwiązywaniu konfliktów.

Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez: