Mediacja

Sąd jest miejscem,  z którego jedna ze stron wychodzi niezadowolona,  z poczuciem skrzywdzenia  Zaciszne pomieszczenie,  w którym przeprowadzana jest mediacja, stwarza szanse na rozmowę w atmosferze  prywatności.  Osoby  dotychczas   pozostające  w  konflikcie  przy  pomocy  mediatora  poszukują rozwiązania satysfakcjonującego obie strony sporu. 

W  mediacji  nie   ma   przegranych,  gdyż  wygrywają  obie  strony  sporu.  Ugoda  zawarta   przed mediatorem,  po jej zatwierdzeniu przez sąd,  ma moc prawną ugody sądowej i po nadaniu klauzuli wykonalności   może   być  dochodzona   w   drodze   egzekucji  komorniczej.   W   porównaniu  do procesu w sądzie,  mediacja ma charakter poufny i nieformalny,  jest szybsza i mniej kosztowna.

dobrowolność
Mediacja jest możliwa jednak, tylko za zgodą obu stron sporu. Strony mogą na każdym etapie odstąpić od udziału w mediacji. Wniosek o mediację jest pierwszym gestem strony w kierunku porozumienia się z drugą stroną sporu.

własność konfliktu stron
Mediator nie wydaje arbitralnych rozstrzygnięć, a jedynie pomaga stronom w komunikacji i osiągnięciu porozumienia. Każda ze stron ma możliwość samodzielnego podejmowania decyzji i zachowuje pełną kontrolę nad wynikiem postępowania.

poufność
Mediacja jest poufna, wszystko pozostaje między stronami. Mediator oraz strony zachowują tajemnicę z przebiegu mediacji.
Z przebiegu mediacji mediator robi notatki, które niszczy na koniec postępowania.

nieformalność postępowania
Mediacja odbywa się poza sądem w atmosferze prywatności i pozwala na zachowanie godności oraz na otwartość i szczerość wypowiedzi. W razie potrzeby strony kontaktują się ze sobą tylko poprzez mediatora.
Mediacja koncentruje się na tym jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe, nie zaś na dokładnej interpretacji treści przepisów prawnych.

szybkość postępowania
Proces mediacji daje stronom możliwość szybkiego zakończenia sporu. W mediacji nie chodzi bowiem o utarczki prawne, manipulacje i zniszczenie przeciwnika, lecz o szczerą rozmowę.
Dobra mediacja, która jest prowadzona przez kompetentnego mediatora może zakończyć się w trakcie jednego posiedzenia, czasem kilku dni.

niskie koszty
Koszty mediacji są wielokrotnie niższe niż koszty postępowania sądowego. W umowie o mediację strony z mediatorem ustalają wysokość kosztów. W mediacji, do której skierował strony sąd, koszty mediacji będą wchodzić w skład kosztów procesu i ich zasady określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.
Jeżeli ugodę zawarto przed mediatorem w toku sprawy sądowej, sąd zwraca powodowi ¾ uiszczonego wpisu.

satysfakcja dla obu stron konfliktu
Strony stosują się do przyjętych ustaleń, ponieważ same te ustalenia uzgodniły. Wynikiem mediacji jest satysfakcja dla obu stron, która pomaga w dalszych kontaktach między stronami. Jest to szczególnie cenne w takich kontaktach, które są lub powinny być u trzymywane w przyszłości (np. byłych małżonków, sąsiadów, kontrahentów, pracodawcy i pracownika).

skuteczność
W historii mediacja skutecznie służyła głównie w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych.
Współcześnie pojawiła się jako ”lek” na przeciążony system wymiaru sprawiedliwości, jego formalizm, przewlekłość i wysokie koszty.